Titularitat del Portal
 
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI), l'informem que el titular del lloc web "www.servientradas.com" , (en endavant, lA WEB) és l'entitat Universal Tiquets, SL (en endavant SERVIENTRADAS), amb domicili a la Plaça José María Orense 7-8, València 46022 (Espanya), amb NIF B98791288, inscrita com a Societat Limitada en el Registre mercantil de València al tom 10065 General, de la secció 8 del llibre de societats, Foli 182, Full V-168828, inscripció 1a, i la següent compte de correu electrònic: soporte@servientradas.com.
 
SERVIENTRADAS ofereix a través de LA WEB un servei de venda anticipada d'entrades, en el qual actua exclusivament com a distribuïdor.
 
 
 
Condicions d'ús del Portal
 
L'accés a la WEB li atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les condicions establertes en la present Política d'ús. Aquestes condicions tenen per objecte regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre SERVIENTRADAS i els usuaris de la web.
 
Si l'USUARI decideix utilitzar algun dels serveis gestionats per LA WEB, haurà d'acceptar de forma expressa i prèvia tots els termes i condicions inclosos en la present Política d'Ús i la Política de Privacitat, de manera que, si l'usuari no està d' acord amb totes i cadascuna de les condicions establertes, haurà d'abstenir de la utilització de la WEB.
 
Hi ha condicions dins de la present Política d'Ús que fan referència a la utilització d'un determinat servei, i afecten únicament i exclusivament a la relació establerta entre SERVIENTRADAS i els USUARIS d'aquests serveis, no afectant a la resta d'usuaris de la pàgina que no es donin d'alta en els mateixos.
 
SERVIENTRADAS podrà modificar o actualitzar en tot o en part el contingut de la present Política d'Ús, tenint en compte els eventuals canvis de la legislació i les normes aplicables. Cada nova versió de la Política d'Ús serà efectiva a partir de la data de la publicació en WEB. L'USUARI, haurà de revisar el seu contingut en cada accés que efectuï. Si l'usuari no està d'acord amb qualsevol canvi que es pugui produir, li preguem que no utilitzi WEB.
 
Es permet establir enllaços electrònics dirigits a WEB sempre que no alterin, falsegen, limitin o modifiquin de qualsevol manera el contingut o presentació de les pàgines que integren WEB tal com han estat dissenyades per SERVIENTRADAS.
 
SERVIENTRADAS no assumeix la responsabilitat del contingut dels llocs web de tercers als quals WEB estableixi enllaços. Si en algun moment es té constància de la il·licitud de tot o part del seu contingut, s'eliminarà automàticament l'enllaç establert a aquesta web.
 
 
 
Responsabilitat de SERVIENTRADAS
 
SERVIENTRADAS respondrà dels danys i perjudicis que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la WEB, sempre que aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de SERVIENTRADAS, i en l'actuació de l'USUARI no concorre culpa o negligència. No hi ha d'haver, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de SERVIENTRADAS quan provi que ha complert amb les exigències i requisits legalment establerts i les altres atencions i diligències requerits per la naturalesa del servei prestat.
 
Els serveis de la societat de la informació oferts a LA WEB i no sotmesos a contractació prèvia són prestats a l'USUARI sense exigència de cap contrapartida. Únicament comporten per l'USUARI l'obligació de complir les normes establertes en la present Política d'ús.
 
SERVIENTRADAS no es compromet per tant, a complir determinats nivells de disponibilitat de WEB ni adoptar mesures de seguretat específiques. Igualment, SERVIENTRADAS podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. En el supòsit de produir la cancel·lació, no afectarà els serveis que són objecte de contractació prèvia que seguiran el seu curs pertinent d'acord amb el pactat amb aquests USUARIS.
 
SERVIENTRADAS actua com a distribuïdor i en cap moment participa en l'organització de l'espectacle. A través del seu lloc www.servientradas.com posa a la teva disposició un servei de venda i reserva d'entrades anticipades oa taquilla, gestionant en nom i per compte del promotor la distribució de les mateixes.
 
En cap cas SERVIENTRADAS actua com a entitat promotora de l'esdeveniment o espectacle, eximint de tota responsabilitat en aquest àmbit.
 
Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d'inici de la venda de les entrades com ara: canvis de dates, local, artistes, cancel · lació de l'esdeveniment, etc. competeixen exclusivament al Promotor de l'esdeveniment.
 
Una vegada adquirida l'entrada, no es canviarà ni es tornarà el seu import, excepte per causes previstes en la legislació vigent.
 
SERVIENTRADAS queda expressament eximit de tota obligació i / o responsabilitat que correspon al promotor. Així mateix, els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries del web de SERVIENTRADAS corresponen únicament i exclusivament als seus anunciants.
 
Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d'inici de la venda de les entrades com ara: canvis de dates, local, artistes, etc. no són responsabilitat de SERVIENTRADAS, és responsabilitat exclusiva de l'Promotor de l'espectacle.
 
SERVIENTRADAS no participa en cap aspecte organitzatiu dels esdeveniments posats a la venda. Pel que queda expressament eximit de tota obligació i / o responsabilitat que correspon al promotor, com ara les condicions de visibilitat del recinte on té lloc l'esdeveniment o espectacle, la seva qualitat acústica, la comoditat del local, accessibilitat, etc. Així mateix, els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries i promocionals del web de SERVIENTRADAS corresponen únicament i exclusivament als seus anunciants.
 
SERVIENTRADAS, davant qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle es compromet a:
 
a) Publicar-lo en el seu web tan aviat tingui coneixement dels mateixos, als efectes de mantenir degudament informats els usuaris.
 
b) Envia un missatge a l'adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l'usuari en el moment de la compra informant sobre aquests canvis.
 
c) En el cas que el promotor decideixi procedir a la devolució de l'import, SERVIENTRADAS informarà a l'usuari sobre el procediment adoptat pel promotor a aquest efecte. No es tornaran les despeses ocasionades pel servei de compra.
 
La connexió a Internet necessària per a l'accés a la WEB no és en cap cas subministrada per SERVIENTRADAS, i és responsabilitat de l'USUARI. S'informa a l'usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l'USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades o robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, es recomana proveir-se de sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, així com tenir actualitzats els pegats de seguretat del navegador que utilitzi en el seu accés a la WEB.
 
De forma general, queda prohibit l'ús no autoritzat d'equips fotogràfics o de gravació. Es podran destruir les cintes o pel · lícules obtingudes. També es prohibeix de forma general els punters làser, objectes susceptibles de ser perillosos, animals (excepte gossos guia) i el menjar i beguda del client.
 
El recinte, el Promotor d'esdeveniments i SERVIENTRADAS no es fan responsables de cap pertinença personal.
 
SERVIENTRADAS informa que l'esdeveniment o espectacle pot ser gravat per a fins comercials i / o promocionals. Els portadors d'entrades atorguen el seu consentiment mitjançant l'accés al recinte de l'esdeveniment o espectacle perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb els esmentats fins com a part del públic.
 
El Promotor es reserva tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual de l'espectacle.
 
El Promotor es reserva el dret de modificar el programa de l'acte. És condició d'admissió conservar l'entrada completa i en bon estat.
 
El Promotor es reserva el dret d'admissió i podrà registrar al públic a l'entrada. No es permet l'entrada de cap objecte que l'Organització consideri perillós.
 
Les entrades es poden restringir a un nombre màxim per persona, per targeta de crèdit i, per a alguns esdeveniments, per família.
 
SERVIENTRADAS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, quan la causa tingués el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major, urgència extrema, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol una altra situació de força major o causa fortuïta. Així mateix, SERVIENTRADAS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric, errors en les xarxes telemàtiques, etc. Servientradas
 
 
 
· La revenda il·legal d'una entrada o l'intent de revenda il·legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d'aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.
 
· Una entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent de l'Organitzador.
 
· L'Organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins de l'Esdeveniment.
 
· Qualsevol entrada arrugada, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà a l'Organitzador a privar al seu portador de l'accés al Esdeveniment.
 
· No es fa responsable de la pèrdua o del robatori de l'entrada.
 
           La impossibilitat d'assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d'un error en realitzar la compra de la / es entrada / es no són motius que en permetin la devolució.
 
· D'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç minorista, el comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució.
 
· En cas de suspensió de l'Esdeveniment un cop transcorregut la meitat del mateix, el comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l'entrada.
 
· Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l'entrada o del Preu de la mateixa.
 
· En el cas que l'Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat per SERVIENTRADAS en la mateixa targeta de crèdit o dèbit utilitzada per a la compra.
 
· No assumirà cap responsabilitat en el cas que l'Esdeveniment finalment no arribi a celebrar-se, havent de dirigir la reclamació oportuna a l'Organitzador de l'esmentat Esdeveniment qui, mitjançant l'acceptació dels Termes i Condicions, eximeix SERVIENTRADAS de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se com a conseqüència de la cancel·lació.
 
· En el cas que la compra d'entrades d'algun Esdeveniment es faci a través de la passarel·la de pagament de l'organitzador i, per tant, l'import de l'entrada s'aboni en el compte bancari de l'organitzador, SERVIENTRADAS no assumirà cap responsabilitat derivada de qualsevol reclamació que rebi per part dels Compradors en relació amb la devolució de l'import de l'entrada.
 
· No es responsabilitza dels termes en què finalment es dugui a terme l'Esdeveniment. Les reclamacions relatives a la qualitat o diligència en què es desenvolupa el mateix hauran de dirigir-se únicament a l'Organitzador de l'esdeveniment.
 
 
 
Obligacions de l'usuari
 
Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les condicions establertes en la present Política d'Ús, així com, si és el cas, a les condicions particulars que li siguin aplicables en atenció als serveis o productes sol·licitats a través de LA WEB. Igualment l'usuari s'obliga a actuar d'acord amb la llei, als bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar WEB de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets de SERVIENTRADAS, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer.
 
En particular, i sense que això impliqui cap restricció a les obligacions assumides per l'USUARI amb caràcter general establertes en l'apartat anterior, l'USUARI s'obliga en el seu ús de la WEB, així com en la prestació de serveis gestionats a través de la mateixa , a:
 
1.- En el cas de registrar, s'obliga a proporcionar de forma veraç les dades sol·licitades i a mantenir-les actualitzades.
 
2.- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de LA WEB, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 
3.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant WEB cap programari, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de provocar danys a LA WEB, en qualsevol dels serveis gestionats, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SERVIENTRADAS, de qualsevol usuari, dels proveïdors de SERVIENTRADAS, o en general, de qualsevol tercer.
 
4.- En el cas de donar-se d'alta per a la utilització d'algun servei o la sol·licitud de qualsevol producte, s'obliga a custodiar adequadament el "nom d'usuari" o "adreça de correu" i la "contrasenya" que li siguin proporcionats per la seva utilització com a mitjà identificador i habilitador en el seu accés a aquests serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells per part de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos . Igualment es compromet a notificar a SERVIENTRADAS amb la major rapidesa possible, la seva pèrdua o robatori, o la simple sospita de la seva utilització per part d'un tercer. En el supòsit d'accedir als serveis de venda establerts a LA WEB, l'usuari té l'obligació de conservar en bon estat l'entrada adquirida fins a l'accés a l'esdeveniment.
 
5.- No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de LA WEB, ni a utilitzar els continguts o informació obtinguda a través de la mateixa per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial.
 
6.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en l'ús de la WEB, o en la utilització de qualsevol dels serveis oferts en la mateixa, incloent la utilització de contrasenyes o claus d'accés d'altres usuaris.
 
7.- No utilitzar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de SERVIENTRADAS, els seus proveïdors o tercers.
 
8.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant WEB qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o informació íntima, personal o confidencial de tercers, ni en general cap dada del qual no ostentés, de conformitat amb la legalitat vigent, el dret a posar-lo a disposició d'un tercer.
 
La revenda il · legal d'una entrada o l'intent de revenda il·legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d'aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.
 
Constituirà un delicte d'estafa electrònica, que preveu l'article 248 del Codi Penal i castigat amb penes de fins a sis anys de presó, la utilització d'aquest sistema de pagament electrònic per adquirir entrades, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
 
 
• Facilitar dades falses del comprador o del nombre de targeta utilitzada com a mitjà de pagament
• Utilitzar les dades de persones diferents al comprador
• Facilitar nombres de targeta que no coincideixin amb el del comprador
• Usurpar la condició de titular de targetes alienes
• Utilitzar nombres de targeta generats amb programes informàtics o algoritmes similars.
 
 
 
menors
 
L'accés a la WEB està exclusivament dirigit a majors de 14 anys. Si es produís l'eventual accés d'una persona menor d'aquesta edat i facilités qualsevol tipus de dada personal en el procés de registre, hauran de ser els seus representants legals dels que ens notifiquin immediatament el que ha passat perquè puguem procedir, si s'escau, a la cancel·lació de les dades. S'informa als usuaris que l'existència de mecanismes creats per tercers i disponibles a través d'Internet, en particular, programes informàtics de filtrat i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors. SERVIENTRADAS, per la seva banda, podrà donar de baixa sense previ avís i de forma immediata, a aquells usuaris que, ateses les seves circumstàncies, no compleixin o hi hagi indicis que poguessin no reunir el requisit de superar aquesta edat mínima.
 
De vegades, és possible que el promotor d'algun espectacle indiqui expressament restriccions per a l'accés a un esdeveniment en concret, pel que es prega, que si ets menor d'edat, consultis les condicions d'accés abans d'utilitzar els nostres serveis.
 
WEB informarà de les restriccions que hi ha hagut en cada espectacle pel que fa a l'edat mínima d'accés, i sempre que l'hi indiqui expressament el promotor.
 
La política d'accessos a menors al recinte correspondrà únicament a l'organització de l'esdeveniment. En cada esdeveniment s'informés específicament de la política d'accessos. L'organització es reserva el dret d'admissió.
 
I en tot cas prohibit el consum d'alcohol i tabac a menors de 18 anys.
 
L'organització es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d'identitat o passaport que acreditin l'edat de l'assistent a l'entrada del recinte o posteriorment dins el mateix.
 
En tot cas si l'esdeveniment ho permet els menors de 16 anys podran accedir al recinte), sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal *. Els progenitors o tutors hauran d'omplir la present "carta d'autorització i responsabilitat d'accés de menors" i portar-la en tot moment. L'organització es reserva la facultat de sol·licitar l'esmentada carta d'autorització en qualsevol moment.
 
 
 
comunicacions
 
SERVIENTRADAS posa a disposició dels usuaris una secció anomenada Àrea del client on es dóna resposta a les preguntes més freqüents. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres. L'atendrem amb molt de gust.
 
Per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre SERVIENTRADAS i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic a soporte@servientradas.com, o per correu tradicional a SERVIENTRADAS, Plaça José María Orense 7-8, València - 46022 (Espanya).
 
Les comunicacions dirigides per SERVIENTRADAS a l'USUARI es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en LA WEB, o, si s'escau, per l'adreça que consti en l'última comunicació escrita dirigida per l'USUARI.
 
L'usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la WEB, i / o la contractació dels serveis oferts en la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions. Igualment accepta com a mitjà vàlid de comunicació els anuncis directament penjats a LA WEB.
 
 
 
propietat Intel·lectual
 
Tots els continguts presents a LA WEB, textos, imatges, fotografies, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, així com la seva estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual pertanyents al titular de lA WEB, o el seu ús ha estat autoritzat amb limitacions pels seus titulars, pel que queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació de aquests elements. Cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de SERVIENTRADAS i, si escau, dels titulars d'aquests drets.
 
Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'usuari es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas SERVIENTRADAS l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.
 
 
 
Seguretat de LA WEB
 
SERVIENTRADAS no és responsable del mal ús que l'usuari faci dels continguts de la web, reservant-se el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparegui en la mateixa, o de tancar-la sense previ avís.
 
SERVIENTRADAS no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per casusas alienes; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SERVIENTRADAS .
 
SERVIENTRADAS no serà responsable de les infraccions comeses per l'usuari que atemptin contra els drets d'un altre usuari de LA WEB o de tercers.
 
Sense perjudici del que expressat anteriorment, SERVIENTRADAS fa un gran esforç per reforçar els seus sistemes de seguretat, procedint a revisions periòdiques per tal de minimitzar l'impacte dels problemes esmentats en els paràgrafs anteriors.
 
El sistema de venda d'entrades utilitza un servidor segur. Aquest tipus de servidors garanteix la privacitat de les dades que es transmeten per Internet. Aquesta privacitat s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL (estàndard utilitzat per la indústria de la seguretat). Qualsevol versió dels navegadors suporta l'esmentat protocol.
 
El protocol SSL funciona senzillament encriptant les dades que envia l'usuari mitjançant el sistema de xifrat RSA quan està ubicat en una zona segura d'un navegador. Els navegadors utilitzats per l'USUARI (Explorer, Chrome, Firefox, Safari ...) col·laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si qualsevol tercer en el procés de transmissió aconsegueix apropiar d'aquests, no podrà llegir-los.
 
Un certificat de seguretat el concedeix una entitat certificadora: la Certification Authority. Aquesta entitat concedeix el certificat després d'haver controlat la correcta configuració del procés d'encriptació (SSL) i haver comprovat les dades de l'empresa sol·licitant. El certificat de servidor segur es concedeix a una entitat les referències han estat comprovades, per assegurar que efectivament qui rep les dades encriptades és qui ha de rebre'ls.
 
Totes les pàgines que demanen informació personal (nom, adreça, etc.) i les pàgines amb dades de la targeta de crèdit són pàgines segures.
 
El nostre servidor està certificat per Thawte SSL CA
 
 
 
CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
 
Les presents condicions de compra seran assumides per tots aquells usuaris que decideixin comprar a SERVIENTRADAS qualsevol de les entrades o altres productes que s'ofereixen a LA WEB. Igualment els serà d'aplicació la resta de seccions de la present Política d'Ús, així com la Política de Privacitat de WEB. La resta d'usuaris de LA WEB no resultaran afectats pel inclòs en aquesta secció i només els és aplicable des del moment en què decideixin iniciar un procés de compra.
 
Tots els productes oferts en venda a través de LA WEB es dirigeixen exclusivament a usuaris consumidors, i mai a altres comerciants o venedors. Els que eventualment realitzin activitats empresarials, comercials o professionals, seran tractats igualment com a consumidors a l'hora de formalitzar una compra a través d'aquest lloc, si no assumeixen aquesta condició hauran d'abstenir de realitzar operacions de compra a LA WEB.
 
SERVIENTRADAS informarà en tot moment a través de WEB del preu de cada un dels espectacles que ofereix per a la seva compra Els preus dels articles inclouran normalment l'IVA aplicable així com les despeses d'intermediació cobrats per SERVIENTRADAS.
 
Quan formalitzes la teva compra de la manera que t'hem indicat, estàs acceptant les Condicions de Compra, la Política de Privadesa i tots els continguts de la web. Recorda que et podem resoldre dubtes o ajudar en soporte@servientradas.com, o en els telèfons que apareixen a la secció de CONTACTE.
 
 
 
Com puc comprar la meva entrada
 
Pots comprar les entrades a través d'Internet o en els Punts de Venda indicats pel promotor de l'esdeveniment.
 
 
 
Venda d'entrades per Internet
 
Comprant les teves entrades per Internet estalvies temps, a més que podràs imprimir els tiquets còmodament des de casa. Aquest tiquet és imprescindible per poder entrar en l'espectacle.
 
 
 
Punts de Venda
 
Les entrades també es podran comprar al recinte abans del començament de l'espectacle. Si aquest ho permet.
 
 
 
Formes de pagament
 
Compres realitzades per Internet:
 
Acceptem les següents targetes de crèdit: Visa, Mastercard i American Express, independentment de l'entitat i la modalitat (crèdit / dèbit).
 
 
 
Compres realitzades al recinte
 
Només es permet pagar en metàl·lic.
 
 
 
Comprova la compra
 
Pots verificar l'estat de la teva compra a l'apartat "Àrea del client" de LA WEB. Necessitaràs el nom d'usuari i la contrasenya que apareix al correu rebut per l'usuari com a justificant de compra.
 
Si la teva compra s'ha realitzat correctament, rebràs al teu email un correu de confirmació amb informació detallada de la compra que acabes de realitzar. En aquest email t'informen de la contrasenya per poder accedir al "Àrea del client". És aconsellable sempre consultar la carpeta de "Correus no desitjats" per si el teu gestor de correu l'ha considerat spam.
 
 
 
Com obtenir les meves entrades
 
Un cop finalitzada la compra i rebut l'email de confirmació, les entrades ja estaran disponibles per a la seva recollida. En l'email de confirmació, t'indicarem quines opcions de recollida tens disponibles per les entrades, així com les instruccions per a sol·licitar qualsevol canvi o modificació de les teves dades personals.
 
Les opcions de recollida no estan disponibles per a tots els espectacles. En cas que hi hagi aquesta possibilitat s'informarà al mail de confirmació.
 
 
 
Política de devolucions
 
No es permet la devolució de l'import d'entrades.
 
SERVIENTRADAS, com a distribuïdor, únicament i exclusivament podrà procedir a la cancel·lació de les entrades i, per tant, a la devolució del seu import quan l'hi exigeixi el promotor de l'espectacle en els supòsits de cancel·lació, canvi de dates, etc.
 
SERVIENTRADAS, procedirà de la següent manera davant d'aquests canvis:
 
Els publicarà a LA WEB quant sigui informat pel promotor, per tal que els usuaris estiguin avisats al més aviat possible.
Enviarà un email a l'adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l'usuari en el moment de la compra informant sobre aquests canvis.
En cas que el promotor decideixi procedir a la devolució de l'import, SERVIENTRADAS informarà a l'usuari sobre el procediment adoptat.
 
 
Pots consultar tota la informació referent als canvis i cancel·lacions que hagin pogut sofrir els nostres espectacles a la secció anomenada CANVIS
 
En cas de cancel·lació, la devolució es podrà efectuar dins el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l'espectacle. Transcorregut aquest termini, no s'admetrà cap devolució.
 
 
 
Compres realitzades per Internet
 
La devolució de l'import de les entrades s'abonarà a la targeta des de la qual es va realitzar la compra en un termini aproximat de 3 a 15 dies hàbils.
 
 
 
legislació aplicable
 
Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no previst en aquestes clàusules per a la interpretació, validesa i execució de les mateixes. Qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal serà resolta pels jutjats i tribunals de València (Espanya).